Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Pro stanovení odpovídajícího rozsahu povinností každého zaměstnavatele je nutné vycházet zejména z provozovaných činností, charakteru pracovišť a používaných zařízení a pracovních prostředků.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) zajišťujeme v souladu se systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) dle ISO 45001 a dokumentaci celkově nastavíme dle ISO 9001.


Zpracování a aktualizace povinné dokumentace:

 • Vyhledávání, vyhodnocení a prevence pracovních rizik.   
 • Zpracování směrnice na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.   
 • Řešení problematiky pracovních úrazů (zpracování směrnice včetně systému evidence úrazů, hlášení, odškodnění apod.).   
 • Zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště.   
 • Zpracování místních provozně-bezpečnostních předpisů dle specifik provozu (např. řád skladu, dopravní řád, bezpečná práce u PC, manipulace s břemeny, manipulační vozíky apod.) v návaznosti na legislativní změny a součinnost s technologem/mistrem.   
 • Poradenství

Kontrolní oblast:

s elektronickou zprávou z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků

 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce (BOZP).
 • Provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce (BOZP).
 • Provádění auditů BOZP, dle požadavků zákazníka.
 • Řešení povinností v oblasti hygieny práce.
 • Prověrka stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce (BOZP).
 • Prověrka stavu školení bezpečnosti práce (BOZP).
 • Prověrka stavu plnění legislativních povinností na úseku pracovnělékařských služeb.
 • Sledování vybavenosti první pomoci – upozornění na nedostatky.
 • Ergonomie.
 • Zmapování bezpečnostního značení včetně vylepení/dodání značení.
 • Účasti a zastupování při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS).

Prevence rizik

divider

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečí, zjišťovat jejich příčiny, zdroje a hodnotit rizika.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Pro odstranění nebo minimalizaci rizik zaměstnavatel využívá organizační (úprava režimu práce apod.), technická (instalace ochranných zařízení apod.) nebo jiná opatření (např. přidělování osobních ochranných pracovních prostředků - OOPP - přilba, ochranné rukavice apod.).

Dokumentace BOZP

divider

Pro účely zajištění BOZP musí zaměstnavatel vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků. Dokumentaci BOZP tvoří zejména:

 • dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, dokumentace o přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, kategorizace prací apod.),
 • organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády apod.),
 • dokumentace školení zaměstnanců (osnovy, záznamy apod.),
 • dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech apod.),
 • dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.),
 • dokumentace k zařízení (průvodní a provozní dokumentace apod.).

Školení o BOZP

divider

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit všem zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a další informace a pokyny k BOZP.

Odpovídající informace a pokyny o BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit i dočasně přiděleným zaměstnancům agentury práce!

Školení a informování o BOZP se provádí v návaznosti zejména na rizika a opatření vyplývající z charakteru pracovišť, používaných zařízení a činností vykonávaných zaměstnanci.

Školení a informování zaměstnance o BOZP se provádí:

 • při nástupu do práce (vstupní školení),
 • pravidelně (perioda pro opakování školení o BOZP není právními předpisy stanovena, v praxi je doporučováno školení o BOZP opakovat cca 1x za 2 roky),
 • průběžně při změnách pracovních podmínek (pracovní zařazení, druh práce, nové technologie apod.).

Pro vybrané pracovní činnosti a obsluhu zařízení, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, pak stanovují příslušné právní předpisy další požadavky na specifická školení a odbornou způsobilost zaměstnanců - např. školení řidičů, kvalifikace v elektrotechnice, školení obsluhy zdvihacích zařízení, školení obsluhy manipulačních vozíků apod.

Pracovní úraz

divider

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu patří:

 • vést evidenci o všech pracovních úrazech v knize úrazů,
 • vyhotovit záznam a vést dokumentaci o úrazech, jejichž následkem došlo k pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny nebo úmrtí zaměstnance,
 • ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Kontrola BOZP

divider

V návaznosti na soustavný výkon prevence rizik (vyhledávání a hodnocení rizik) je zaměstnavatel povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP. Zákoník práce vyžaduje pravidelné prověrky BOZP (nejméně 1x ročně).

Zdolávání mimořádných událostí

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná nebezpečí a evakuace zaměstnanců.

Podle druhu činnosti a velikosti pracoviště je zaměstnavatel povinen zajistit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání složek záchranného systému (záchranka, hasiči, policie) a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb zajistit jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům na pracovišti.

Ochranné prostředky a nápoje

divider

Není-li možné rizika omezit organizačními opatřeními nebo prostředky kolektivní ochrany, poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům osobní ochranné0c pracovní prostředky - OOPP (např. výstražná vesta, přilba apod.).

Za podmínek stanovených provádějícím předpisem k zákoníku práce poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům také ochranné nápoje.

KATEGORIZACE PRACÍ

divider

Kategorizace prací je základním nástrojem, jakým způsobem hodnotit vliv práce na zdraví zaměstnanců. Měla by odrážet fyzický stav pracovního prostředí a jeho případný vliv na ohrožení zdraví zaměstnanců.

Kategorizace není povinností pouze zaměstnavatelů, ale povinnost zařazení prací do kategorií má i ten, kdo např. vykonává práce sám (jako OSVČ) nebo s rodinnými příslušníky (§ 43 zákona).

Povinnost kategorizace je dána § 37, ze zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, vč. vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, a její následné novelizace s účinností od 1. května 2013 (č. 107/2013 Sb.).


DRUHY KATEGORIÍ PRÁCE PODLE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ

divider

Vyhláška č. 432/2003 Sb., rozděluje práce na 4 kategorie podle rizikovosti faktorů, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců. V tabulce níže jsou jednotlivé kategorie uvedeny a rozepsány.

Naši partneři a klienti

Co o nás říkají naši klienti a partnerské firmy?
divider

Zaujaly vás naše služby?
Neváhejte nás kontaktovat.