Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Dokumentace požární ochrany

divider

Poskytujeme veškeré služby vyplývající z výkonu funkce odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany (PO). 

Zpracujeme kompletní dokumentaci požární ochrany:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • řád ohlašovny požárů
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • požární kniha

Kromě zpracování samotné dokumentace požární ochrany provádíme také preventivní požární prohlídky a školení zaměstnanců v oblasti PO.

Preventivní požární prohlídky

divider

Preventivními požárními prohlídkami je zajištěno dodržování předpisů v oblasti požárních ochrany tzn. kontrola stavu zabezpečení požární ochrany, dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností v oblasti požární ochrany. Výsledkem preventivních požárních prohlídek je záznam o preventivní požární prohlídce jehož obsah je definován v § 12 vyhl. 246/2001 Sb. Záznam se zpravidla zapisuje do požární knihy.

Preventivní požární prohlídky se provádí pro všechny právnické nebo podnikající fyzické osoby a lhůty vykonávání preventivních požárních prohlídek se stanovují dle začlenění požárního nebezpečí, viz níže:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí - nejméně 1 x ročně
 • se zvýšeným požárním nebezpečím - nejméně 1 x 6 měsíců
 • s vysokým požárním nebezpečím - nejméně 1 x 3 měsíce


Dokumentace požární ochrany musí být zpracována vždy před začátkem provozované činnosti tj. zpravidla ke kolaudaci stavby nebo uvedením do provozu. Provozované činnosti se z hlediska požární ochrany člení do tří kategorií v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně následovně:

Dokumentace požární ochrany se zpravidla zpracovává pro činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím. Dle zatřídění se následně stanoví rozsah dokumentace PO.

Dokumentace zdolávání požáru - DZP (operativní plán či operativní karta)

divider

Dokumentace zdolávání požáru („DZP“) poskytuje zasahujícím jednotkám HZS informace potřebné ke zdolávání požáru.

Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, podle § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., nebo objekty a prostory, v nichž jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Dále v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (operativní plán) a operativní karta zdolávání požáru (operativní karta), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů, záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Pokud provozujete podnikatelskou činnost a máte na budově FVE, plyny v tlakových nádobách v budově nebo máte shromažďovací prostor pro větší množství osob, s velkou pravděpodobností se Vás Dokumentace zdolávání požáru týká.

Posouzení požárního nebezpečí - PPN

divider

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

Posouzení požárního nebezpečí obsahuje:

 • zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru,
 • vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků,
 • stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku,
 • návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.

Naši partneři a klienti

Co o nás říkají naši klienti a partnerské firmy?
divider

Zaujaly vás naše služby?
Neváhejte nás kontaktovat.