Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

V rámci komplexního systému revizí pro Vás zajistíme revize a kontroly technických zařízení dle zákonných požadavků. Znamená to převzetí správy revizí s kompletní odbornou, organizační a právní zodpovědností.

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků Zákona č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a nařízení vlád pro každou společnost či OSVČ.

Zajistíme Vám komplexní outsourcing služeb = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti.

Co jsou vyhrazená technická zařízení

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení představující závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob v důsledku nesprávného použití, výskytu provozních rizik umožňující vznik nebezpečné situace nebo nedodržení podmínek bezpečného provozu.

Vyhrazená technická zařízení se zařazují do tříd, skupin a podskupin podle míry rizika, které představují. Nejvyšší míru rizika představuje I. třída. Míra rizika je stanovena podle míry ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob při provozu VTZ.

Vyhrazená tlaková zařízení

 • Parní a kapalinové kotle, jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku.
 • Tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.
 • Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 °C je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa.

Vyhrazená zdvihací zařízení

 • Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.).
 • Jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg.
 • Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m.
 • Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby.
 • Výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m.
 • Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Vyhrazená elektrická zařízení

 • Zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace.
 • Zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Vyhrazená elektrická zařízení se zařazují do tříd a skupin:

 • Zařízení třídy I. (skupina A - E)
 • Zařízení třídy II. (skupina A - J)

Vyhrazená plynová zařízení

 • Zařízení na výrobu a úpravu plynů.
 • Zařízení na skladování a přepravu plynů.
 • Zařízení na plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic.
 • Zařízení na zkapalňování a odpařování plynů.
 • Zařízení na zvyšování a snižování tlaku plynů.
 • Zařízení na rozvod plynů.
 • Zařízení na spotřebu plynů spalováním.

Kontrolní a dozorčí orgány VTZ

Kontrolní a dozorčí činnost (státní správu) v oblasti bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení vykonává MPSV, SÚIP a OIP. K plnění těchto úkolů může ministerstvo pověřit organizaci (státní příspěvkovou organizaci), která:

 • podává na vyžádání odborná stanoviska,
 • provádí u VTZ I. třídy prohlídky a zkoušky,
 • vydává osvědčení o plnění požadavků k zajištění BOZP,
 • prověřuje odbornou způsobilost osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám,
 • prověřuje odbornou způsobilost osob k plnění nádob plyny,
 • vede evidenci osob, které získaly oprávnění odborné způsobilosti,
 • vede evidenci revizních techniků.

Revize vyhrazených technických zařízení

Revize vyhrazených technických zařízení může provádět výhradně jen revizní technik (odborně způsobilá osoba), který je vlastníkem platného osvědčení nebo oprávnění k těmto činnostem.

Elektrická zařízení

divider

Zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že vlastník nemovitosti je povinen: „Udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům."

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. stanovuje nejdelší lhůty pravidelných revizí ve společných prostorách domu (sklepy, chodby, schodiště apod.) a předepisuje lhůty pravidelných revizí systémů ochrany před bleskem a přepětím (LPS).

Plynová zařízení

divider

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. – podle § 1 odst. a) „výčet technických plynových zařízení, která jsou vyhrazená, (dále jen „vyhrazená plynová zařízení“) a jejich zařazení do tříd, skupin a podskupin“

Dle § 19 V odst. 2) je definováno: „Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů.“

Z toho vyplývá, že vlastník nebo vlastníci objektu s vytvořeným subjektem s právní subjektivitou mají za povinnost zajistit provádění kontrol a revizí plynových zařízení v prostorách bytového domu, které nejsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Mezi takové plynové zařízení řadíme domovní rozvody, které vedou od HUP až po jednotlivé plynoměry, dále pak plynové spotřebiče (např. kotle) nebo plynové kotelny.

Zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon v § 62 odst. 4 bodu b) uvádí, že vlastník nemovitosti je povinen: "Udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit."

Spalinové cesty - komíny

divider

Ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. je předepsáno provádět pravidelné kontroly a čištění spalinových cest. Tyto kontroly je nutné provádět u všech objektů, bez výjimky, se spalinovou cestou (komínem) zpravidla od kotlů.

Zdvihací zařízení, pracovní pojízdné plošiny MEWP a výtahy

divider

Provádíme inspekce, revize a zkoušky zdvihacích zařízení dle platné legislativy včetně dalších služeb v oblasti zdvihacích zařízení jako je školení obsluh, vyhotovení dokumentace (systém bezpečné práce, provozní předpisy aj.)...

Nabízené služby - inspekce, revize a zkoušky v oblasti zdvihacích zařízení se týkají:

Zajišťujeme a provádíme školení – kurzy jeřábníků a vazačů, jejich základní i opakovaný výcvik s vystavením průkazů. Zajišťujeme a provádíme také školení osob pro práci ve výškách a hloubkách.

Nízkotlaké kotelny

divider

Podle § 2 bodu d) vyhlášky č.91/1993 Sb. a Přílohy č. 12 odst. 12.1 nařízení vlády č.101/2005 Sb. se nízkotlaká kotelna definuje jako objekt nebo část objektu ve kterém se nachází kotel s jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50kW nebo pokud součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů je vyšší než 100kW. Předpisy určují vykonávat pravidelné odborné prohlídky kotelen ve stanovených lhůtách.

Tlaková zařízení

divider

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. stanovuje provádění revizí pro tlakové nádoby stabilní (např. expanzomaty, ohřívače TV…) z důvodu zajištění jejich bezpečnosti při provozu. Ve většině případů nacházíme tato zařízení u kotlů, v kotelnách nebo předávacích stanicích v teplovodní nebo parní soustavě pro vytápění a dodávku TV.

Naši partneři a klienti

Co o nás říkají naši klienti a partnerské firmy?
divider

Zaujaly vás naše služby?
Neváhejte nás kontaktovat.